O nás

Domov O nás
Kto sme?
Sme Detské centrum OVEČKA, vytvorené Občianskym združením Fatima, ktoré podporuje hodnoty tradičnej rodiny.
Toto centrum je určené pre deti vo veku od 3 do 12 rokov s cieľom vytvárať príjemné a rodinné prostredie pre ich všestranný rozvoj.

Hlavné motto:
„Nestačí ich milovať, oni musia cítiť, že sú milované.“ /sv. Ján Bosco/

Prečo si vybrať nás?
Detské centrum Ovečka je miesto, kde vaše dieťa môže osobnostne rásť a byť
v bezpečí, kde získava radosť nielen z učenia, ale aj z vytvárania nových
vzťahov, sebapoznávania i poznávania iných. Učí sa tolerancii, vzájomnej úcte
či rešpektu voči svojim kamarátom, učiteľom i rodičom, ale aj správne vyjadriť
svoj názor, svoje vnímanie a prežívanie.
 • Podnetné a láskavé prostredie rodinného typu pre realizáciu a rozvoj detí
 • Kresťanský koncept výchovy

Výnimočné tematické a záujmové bloky, ktorým sa budeme striedavo venovať počas celého týždňa:

 • Prejav sa v komunikácii a v tvorivej dramatike /aj v anglickom jazyku/
 • Tvorivá dielnička
 • Skúmaj a objavuj prírodné javy okolo seba
 • Spievame, tancujeme maľujeme a hráme
 • Máme radi pohyb
 • Školu tanca a baletu
 • Hudobno-tanečné divadelné predstavenia pre rozvoj v pohybovej, hudobno-dramatickej, či komunikačnej oblasti
 • Priestor pre vekovo zmiešanú skupinu
 • Rolové hry s cieľom vytvárať rodinné prostredie
Harmonický rozvoj osobnosti a charakteru dieťaťa, jeho morálnych hodnôt:
 • trpezlivosť, vytrvalosť, slušnosť…
 • jazykové zručnosti, logické myslenie
 • zmysel pre krásu a estetiku
 • starostlivosť o prostredie, v ktorom žijú
 • spoznávanie a objavovanie sveta okolo nás zábavnou formou prostredníctvom hry – pre deti školského i predškolského veku
 • byť priestorom, kde môžu rodičia zveriť bez obáv svoje deti do rúk skúsených vychovávateľov a učiteľov